روستای پرانگی بشاگرد

اردوی جهادی – نوروز 1390

روستای پرانگی بشاگرد دهمین دوره از اردوهای جهادی فارغ التحصیلان موسسه خواجه نصیر طوسی منطقه پنج تهران در نوروز 1390 در روستای پورونگی بشاگرد ... ادامه مطلب

اردوی جهادی – نوروز 1389

روستای پرانگی بشاگرد نهمین دوره از اردوهای جهادی فارغ التحصیلان موسسه خواجه نصیر طوسی منطقه پنج تهران در نوروز 1389 در روستای پورونگی بشاگرد ... ادامه مطلب