واقف گرامی! بابت وقف هر درخت مثمر پرداخت حداقل مبلغ 2,000,000 ریال و برای درختان غیرمثمر سایه دار حداقل مبلغ 1,800,000 ریال در نظر گرفته شده است.

پرداخت