لطفا برای عضویت در باشگاه روستایاران ایران فرم زیر را تکمیل کنید:

 فرم ثبت نام طرح رویا (روستایاران ایران)